Logo

Νέα αίτηση στο ΣτΕ κατά της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ, από τρεις πρώην μετόχους 
 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε την Παρασκευή νέα  αίτηση κατά της κρατικοποίησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Η νέα αίτηση υποβλήθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την προσωρινή διαταγή του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία «παγώνει» ο διαγωνισμός ανάθεσης σε ελεγκτική εταιρία της αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης, που θα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της διαδικασίας  «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του Οργανισμού.

Με την προσωρινή διαταγή, που ισχύει  μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως αναστολής, είχε γίνει εν μέρει δεκτό το σχετικό αίτημα  που είχαν υποβάλλει ο πρώην πρόεδρος του Οργανισού, Χρήστος Στεφανίδης και τρία μέλη του παλαιού Διοικητικού Συβουλίου του. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα επιπλέον αιτήματα με τα οποία οι προσφεύγοντες ζητούσα να «παγώαει»  η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων του ΟΑΣΘ του Ελληνικού  Δημοσίου, η τοποθέτηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  και συνεπώς να διατηρηθεί το Δ.Σ. ως είχε προ του ν. 4482/2017, δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία του κ. Στεφανίδη και η απομάκρυνση του διοικητικού Συμβουλίου του κ. Στεφανίδη καθώς και των μετόχων από τη μετοχική τους ιδιότητα. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, προφανώς κρίθηκε αναγκαία η υποβολή νέας προσφυγής την οποία κατέθεσαν, μέσω του νομικού τους εκπροσώπου καθηγητή, Πάνου Λαζαράτου, τρεις παλαιοί μέτοχοι του ΟΑΣΘ, οι Αθανάσιος και Ελένη Στεφανίδη και Αντώνιος Χατζημπαλιώτης, οι οποίοι στην αίτηση τους, επικαλούνται νομολογία του ΣτΕ για να υποστηρίξουν αντισυνταγματικότητά των πράξεων της δοίκησης και  του ν. 4482?207 για την κρατικοποίηση του Οργανισμού. 

Συγκεκριμένα, στην αίτηση ακύρωσης υποστηρίζεται ότι η νομολογία του ΣτΕ ( απόφαση Ολομέλειας με αριθμ. 3918/1997) καθιστά  «αναγκαία την εκπροσώπηση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές τους εξαγοράσθηκαν αναγκαστικώς από το Δημόσιο στην διαδικασία εκκαθαρίσεως». Ωστόσο όπως αναφέρεται στην αίτηση, κάτι τέτοιο δεν προβλέφθηκε από τον σχετικό νόμο.

Όπως τονίζεται στην αίτηση, το δημόσιο όφειλε να ορίσει ως μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο,  ή  να ορίσει ως ορκωτό λογιστή-ελεγκτή του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, ή έπρεπε να προβλέψει κάποιον τρόπο αποτελεσματικής εκπροσωπήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, στην διαδικασία εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ. και συγκεκριμένα στην διαδικασία απογραφής και αποτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως.

Επίσης, οι προσφεύγοντες επικαούνται στην αίτηση άλλον έναν λόγο αντισυνταγματικότητας της επίμαχης διαδικασίας και αυτός, όπως ισχυρίζονται, είναι  «η μη συμπερίληψη των αξιώσεων που έχει ο Ο.Α.Σ.Θ. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου στην αξία της αναγκαστικώς εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως. Τούτο διότι, οι εν λόγω αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 112.685.321 (102.685.321 ευρώ από τις εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής σε διαιτησία και 10.000.000 ευρώ από διαφορά από αύξηση του Φ.Π.Α.), με αποτέλεσμα να επαυξάνουν την αξία της αποτιμώμενης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. και να επιδρούν συνακόλουθα ευθέως και αμέσως στο ύψος του τιμήματος εξαγοράς των μετοχών των αιτούντων. Συνακόλουθα, παρίσταται προδήλως αντίθετο προς το Σύνταγμα, αλλά και στους κανόνες της οικονομικής λογικής το να αποτιμάται η αξία μίας επιχειρήσεως μόνον επί τη βάσει του παθητικού της και όχι επί τη βάσει των αξιώσεων που έχει έναντι τρίτων».

Οι τρεις πρώην μέτοχοι ζητουν και την αναστολή της εκτέλεσης της διαλύσεως και της διαδικασίας εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ. και να μην προχωρήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. «σε προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρίας που θα ενεργήσει την απογραφή και αποτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως του Ο.Α.Σ.Θ μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως ακυρώσεως», υποστηρίζοντας ότι θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη. 

Σε διαφορετική περίπτωση, ισχυρίζονται πως πρέπει:

- να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Δημόσιο στην διαδικασία της εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ., είτε με ορισμό εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. που αποτελεί τον κατά νόμο εκκαθαριστή, είτε με ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή  της επιλογής της, είτε με ορισμό προσώπου που τούτη θα υποδείξει το οποίο θα έχει εξουσία να συνεργαστεί με την ελεγκτική εταιρία η οποία θα αναλάβει το έργο της απογραφής-αποτιμήσεως της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. έχοντας πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του αρχείου και των εγγράφων στοιχείων του Οργανισμού,

- να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις δύο εκκρεμείς από 5.7.2017 και 1.8.2017 αιτήσεις υπαγωγής διαφορών με το Ελληνικό Δημόσιο σε διαιτησία, προς αποτροπή συγκρούσεως καθηκόντων,

- να διαταχθεί κάθε άλλο, πρόσφορο κατά την κρίση του Δικαστηρίου Σας μέτρο εις τρόπον ώστε να μην αρχίσει η διαδικασία εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 25-8-2017 από directNEWS.gr


Τελευταία Δικαστικά