Logo

Τι προτείνει η Επιτροπή για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων 
 

Σήμερα Τετάρτη συνεδριάζει η ad hoc συσταθείσα απο το υπουργείο Δικαιοσύνης Επιτροπή για την επαναλειτουργία των ποινικών Δικαστηρίων. 

Στο σχέδιο - πρόταση της επιτροπής, που συνεδριάζει υπό την προεδρία του υφυπουργού Δικαιοσύνης, Δημητρίου Κράνη και με συμμετοχή εκπροσώπων της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,  προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από τις αρχές Ιουνίου (πιθανόν 1η Ιουνίου) θα εκδικάζονται στα ποινικά δικαστήρια και υποθέσεις που αφορούν αναστολές εκτέλεσης ποινών, ακύρωσης απόφασης και διαδικασίας, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής δοσοποιήσεις κλπ.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook  του προέδρου  της Ολομέλειας των Δικηγορικων Συλλόγων της χώρας και πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, το σχέδιο - πρόταση της Επιτροπής για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων προβλέπει τις εξής σημαντικότερες ρυθμίσεις: 

1)Απο αρχές Ιουνίου θα εκδικάζονται όλα τα ποινικά Δικαστήρια και υποθέσεις που αφορούν αναστολές εκτέλεσης ποινών, ακύρωσης απόφασης και διαδικασίας,αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής, δοσοποιήσεις κλπ

2)Όλες οι νόμιμες προθεσμίες του ΚΠΔ ενδίκων και οιονεί ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που τελούν σε αναστολή βάσει των μέχρι σήμερα ισχυσασών ΚΥΑ εκκινούν εκ νέου απο την έναρξη ισχύος της εκδοθησομένης ΠΝΠ για οσο χρόνο υπολείπεται μετά τις 13/3/20 και ουχι πριν παρέλθουν 20 επιπλέον μέρες

3) Ποινικά ακροατήρια θα εκκινήσουν είτε απο 15 είτε απο 22/6, ανάλογα με τις εντολές/οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως δημόσια δήλωσε ο Υπουργός,( αυτο δεν προβλέπεται στο σχεδιο της ΠΝΠ),χωρίς βέβαια να αποκλείεται κάποια άλλη ημερομηνία.

4)Στις Γραμματείες των Εισαγγελιών πέραν των μέχρι σήμερα εκτελουμένων εργασιών θα διεκπεραιώνονται και οι εξής:

α) Χορήγηση αντιγράφων και λοιπών εγγράφων για όλες τις εκδικαζόμενες υποθέσεις

β)ενημέρωση/χορηγης αντίγραφων εισαγγελικών προτάσεων

γ)Υποβολή υπομνημάτων άρθρ. 308-309 ΚΠΔ

δ) υποβολή αιτήσεων αρθρ 566 ΚΠΔ

Κατα τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των εκδοθεισών ΚΥΑ για τις κατ’ εξαίρεση εκδικαζόμενες ποινικές υποθέσεις

Μόλις έχουμε νεωτερα απο τις τελικές αποφασεις της Επιτροπής θα σας ενημερώσουμε σχετικά

Ακολουθεί όλη η ανάρτηση του κ. Βερβεσού 

Όλη η εισήγηση του ΔΣΑ

Στο μεταξύ ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την εισήγησή του για την  σταδιακή επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, επισημαίνοντας ότι αυτή  θα αποτελέσει βάση διαλόγου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής

Αναλυτικότερα όλη η εισήγηση αναφέρει:

Άρθρο …

1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας για το χρονικό διάστημα …….. έως και την ……, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από …..5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19 και ειδικότερα την αναστολή:

α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:

[….]

γ) Η εκδίκαση των αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

δ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις ε΄ και στ΄ καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.

ε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

στ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων κατά τα άρθρα 497 και 471 ΚΠΔ, ακύρωσης απόφασης κατά τα άρθρα 430 επ. ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας, κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής, κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας, κατά τα άρθρα 80 ΠΚ και 82 προϊσχύοντος ΠΚ. Στις περιπτώσεις αυτές το αρμόδιο δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την παρουσία του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος. Για την ορισθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο. Αν ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου.

ζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

η) Η δημοσίευση αποφάσεων.

θ) Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπομένων από τον ΚΠΔ ενδίκων μέσων οιονεί ενδίκων μέσω και ενδίκων βοηθημάτων, που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αριθμ. Δ 1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 833, 12.3.2020), Δ 1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1074, 27.3.2020), Δ 1α/Γ.Π.οικ. 24403/10.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1301, 10.4.2020), Δ 1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1588, 25.4.2020) κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του ΚΠΔ εκκινούν εκ νέου από την έναρξη ισχύος της παρούσας για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη στο νόμο προθεσμία και δεν συμπληρώνονται πριν παρέλθει ένα επιπλέον εικοσαήμερο.

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων και την άσκηση των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, καθώς και των εργασιών που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στα ακόλουθα:

α) Στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Οι αιτήσεις που εκδικάζονται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 2 και τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα δύνανται να υποβληθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β) Στην ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους δικηγόρων για την λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης, κατά τα άρθρα 138 παρ. 1 εδ. γ΄, 308 παρ. 2 και 309 παρ. 2 ΚΠΔ. Αν στο πλαίσιο της ενημέρωσης, γνωστοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο διάδικο ή πληρεξούσιο δικηγόρο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσει ότι επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την πρόταση με τον τρόπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία.

γ) Στην υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ, η οποία διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ,

δ) Στην υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων κατ’ άρθρο 556 ΚΠΔ.

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.

6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. στ΄ της παρ. 2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από το γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της Έδρας του Δικαστηρίου και, αν το δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.

 

 

 ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 20-5-2020 από directNEWS.gr  


Τελευταίες Ειδήσεις