Logo

Έως τον Ιούνιο του 2021 αναδρομικά 8.400.000 ευρώ στους δικαστικούς - Όλη η απόφαση [έγγραφο] 
 

Υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 5815/2020) η απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης για την καταβολή αναδρομικών, συνολικού ύψους 9.060.000 ευρώ, σε δικαστές, εισαγγελείς (8.400.000 ευρώ)  και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (660.000 ευρώ). 

Όπως ορίζεται στην απόφαση η καταβολή του ποσού θα γίνει σε μία εφάπαξ δόση σε όλους τους δικαιούχους μέχρι τον Ιούνιο του 2021, αν και η αρχική δέσμευση ήταν, σύμφωνα με τους δικαστές, να γίνει εντός του Ιανουαρίου. 

Τα αναδρομικά προέρχονται από μισθολογικές ωριμάνσεις και προαγωγές που είχαν "παγώσει" για δύο χρόνια, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση για την καταβολή των εν λόγω αναδρομικών αποτελεί εφαρμογή δικαστικής κρίσης και συγκεκριμένα της 209/2018 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, με την οποία αμετάκλητα είχε κριθεί αντισυνταγματικό το {πάγωμα" των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών τη διετία 2017-2018.

Σύμφωνα με το dikastis.blogspot.com στην κοινή υπουργική απόφαση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Άρθρο 1 

1. Το χρηματικό ποσό (διαφορές αποδοχών) που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4689/2020 (Α’ 103) για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία, κατά

το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 30.06.2021.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Η εν λόγω κατάσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, εντός των προθεσμιών καταβολής που κάθε φορά ισχύουν για κάθετύπο πληρωμής.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία λειτουργοί κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1.1.2017 έως και 31.12.2018), η εκκαθάριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία

υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας.

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, οπότε και προσαυξάνεται αναλόγως το ποσό που αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους είναι η υποβολή, από μέρους τους, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, πριν από την είσπραξη του ως άνω ποσού, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο δικαιούχος:

α) δεν έχει ήδη λάβει το ποσό αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο και

β) παραιτείται από κάθε άλλη αξίωση που αφορά μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή, είτε του έχει επιδικαστεί είτε όχι, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 βάσει συνταγματικών ή άλλων διατάξεων της εσωτερικής ή ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 θα υποβληθεί στον οικείο εκκαθαριστή, για δε τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αποχώρησαν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την υπηρεσία εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, στον οικείο εκκαθαριστή που τους κατέβαλε τις τελευταίες αποδοχές.

3. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 δύναται να συντάσσεται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου εκκαθαριστή.

4. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1

του άρθρου ένατου του ν. 4393/2016 (Α’ 106), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση θανάτου δικαστικού λειτουργού ή μέλους του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζονται σε όσους εξομοιώνονται ή συνδέονται μισθολογικά με δικαστικούς λειτουργούς ή με μέλη του κύριου προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Διαβάστε όλο. το ΦΕΚ

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 3-1-2021 από directNEWS.gr 


Τελευταίες Ειδήσεις