Logo

Δικηγόροι καταθέτουν μήνυση κατά του ΤΑΙΠΕΔ για το σκάνδαλο με τα 28 ακίνητα 
 

taipedΤου Βασίλη Τζήμτσου

Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγουν δικηγόροι μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την οποία ανακύπτουν σκανδαλώδεις διαδικασίες...

στην πώληση 28 ακινήτων-«φιλέτων» του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ σε θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank.

Πρόκειται για μέλη του Δικηγορικού Συλόγου Πειραιά, που έχουν ξεκινήσει αγώνα εναντίον της μεταστέγασης των δικαστηρίων της πόλης σε ένα (καπναποθήκες Κεράνης) από τα 28 ακίνητα που πωλούνται σε ιδιώτες από το Δημόσιο, με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του  directnews.gr, θα καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, καθώς αποδεικνύεται ότι χρηματικοοικονομικοί σύμβουλοι για την εξαγορά, ήταν εταιρείες συμφερόντων των δύο τραπεζών, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται από πουθενά ότι η παραχώρηση ήταν επωφελής για το ελληνικό κράτος.

Το γεγονός αυτό διαπίστωσε και το Ζ΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο "μπλοκάρισε" την πώληση των 28 ακινήτων του Δημοσίου στην Πανγαία ΑΕ, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας και στη Eurobank Real Estate.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης των 28 ακινήτων, καθώς υπήρξαν οι ακόλουθες πλημμέλειες:

  •        Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της αμεροληψίας σε όλα τα στάδια της ελεγχόμενης διαδικασίας μετείχαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι εταιρείες θυγατρικές και απολύτως ελεγχόμενες από τους τελικούς πλειοδότες διαγωνιζόμενους (ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕ θυγατρική της Εθνικής και Eurobank Real Estate).

«Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει» για την πώληση των 28 ακινήτων!

Με απλά λόγια. Αυτοί που είχαν οριστεί ως σύμβουλοι για να ελέγξουν τη διαδικασία της πώλησης των 28 ακινήτων, ήταν ελεγχόμενοι από τους αγοραστές!

Με ακόμα πιο απλά λόγια: «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»…

Πιο αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. Πράξη 275/2013 το Ζ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ήδη από την Α΄ Φάση, οπότε και εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι εταιρείες …, θυγατρική εταιρεία εξολοκλήρου ελεγχόμενη από τον Όμιλο …, και …, θυγατρική εταιρεία ελεγχόμενη κατά 55,6% από την τράπεζα …., τέθηκε στο Δ.Σ. του Ταμείου ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων των Συμβούλων του, …., ομοίως θυγατρικών (κατά 100%) των αντίστοιχων ομίλων (πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ…από 1.5.2013, 16.5.2013). Σε σχετικό ερώτημα που απευθύνθηκε από το … στις ανωτέρω εταιρείες, η μεν …απάντησε αρνητικά χωρίς αιτιολογία, ενώ η ….. απάντησε επίσης ότι δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, με την αιτιολογία ότι i) η ….. είναι ανεξάρτητη εταιρεία με αυτοτελή τμήματα εταιρικής διακυβέρνησης, ενταγμένη στο Χ.Α.Α και λειτουργούσα με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία ii) στα Δ.Σ της Τράπεζας και των δύο εταιρειών δεν υπάρχουν κοινά μέλη, ούτε υφίσταται άλλου είδους συμμετοχή της Τράπεζας ή της συμβουλευτικής εταιρείας, των στελεχών ή υπαλλήλων τους, στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων της ΑΕΕΑΠ, iii) η συμμετοχή του Ομίλου στην ΑΕΕΑΠ σύντομα πρόκειται να μειωθεί, και iv) η Eurobank Equities δεν είναι ο μοναδικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, και σε κάθε περίπτωση η διαδικασία είναι διαφανής. Ο νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Watson, Farley & Williams, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του στις 17.10.2013, γνωμοδότησε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέτρεξε σύγκρουση συμφερόντων διότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του προσπάθεια των εμπλεκόμενων συμβουλευτικών εταιρειών επηρεασμού του ΤΑΙΠΕΔ ή των λοιπών συμβούλων του προς όφελος των αντίστοιχων διαγωνιζόμενων εταιρειών του ομίλου, ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι είχαν ίση πρόσβαση στις κρίσιμες πληροφορίες του διαγωνισμού καθώς και ίδια δικαιώματα, και ότι όλες οι συμβουλές και υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ από κοινού από όλους τους συμβούλους και όχι με ιδιαίτερες εισηγήσεις (από 18.10.2013 έγγραφη γνωμοδότηση). Ενόψει των ανωτέρω, το Δ.Σ./ΤΑΙΠΕΔ αποδέχτηκε σιωπηρώς ως νόμιμη τη συμμετοχή των ανωτέρω χρηματοοικονομικών συμβούλων…

…Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της αμεροληψίας, σε όλα τα στάδια της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας μετείχαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του … οι εταιρείες …..., θυγατρικές και απολύτως ελεγχόμενες από τους ομίλους της …. και της …. αντίστοιχα, οι οποίες όφειλαν να απέχουν από τη διαδικασία καθόσον τελούσαν σε ιδιαίτερες σχέσεις με εταιρείες που μετείχαν ως διαγωνιζόμενοι. Ειδικότερα, στο διαγωνισμό μετείχαν οι εταιρείες …. που αναδείχτηκαν και τελικοί επενδυτές, οι οποίες ανήκουν και ελέγχονται από τους ίδιους ομίλους και ως εκ τούτου υπήρχε κοινότητα συμφερόντων των αντίστοιχων συμβουλευτικών εταιρειών με τις διαγωνιζόμενες, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού ή η νόθευση της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω δε συμβουλευτικές εταιρείες αποτελούν «συντελεστές του διαγωνισμού», κατά την έννοια που αναφέρθηκε στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθόσον η συμμετοχή τους στην όλη διαγωνιστική διαδικασία υπήρξε ουσιώδης και καθοριστική. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπονταν στη σχετική σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών (από 2.11.2011 Mandate Letter, διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα), αλλά και την πραγματική συμβολή τους στο διαγωνισμό, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της σχετικής διαδικασίας, στις εταιρείες αυτές είχε ανατεθεί, από κοινού με τους άλλους συμβούλους, η προετοιμασία της συνολικής δομής της συναλλαγής και της διαμόρφωσης των όρων του διαγωνισμού, η προετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού και των εγγράφων τεκμηρίωσης, η υποβολή εκθέσεων και υπομνημάτων προς το … σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, η ανεύρεση πιθανών επενδυτών και η επικοινωνία με αυτούς, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της όλης διαδικασίας (παροχή διευκρινήσεων στους ενδιαφερομένους, επικοινωνία με προεπιλεγέντες επενδυτές, υποστήριξη του ΔΣ/… κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κατά την αξιολόγηση των προσφορών κλπ). Ενόψει αυτών αβάσιμα προβάλλεται από το … ότι δεν διαπιστώθηκε εν προκειμένω συγκεκριμένη διακριτική μεταχείριση ορισμένων υποψηφίων από τις εταιρείες αυτές, αφού αφενός μεν η αρχή της αμεροληψίας απαιτεί την εξαρχής αποχή των κωλυομένων χωρίς να απαιτείται να αποδειχτεί η τυχόν μεροληπτική συμπεριφορά τους και αφετέρου, δεδομένης της ευρείας και σύνθετης ανάμειξης των εταιρειών αυτών στην όλη διαδικασία, τέτοια παρέμβαση θα ήταν εξαιρετικά δυσχερές να ανιχνευτεί και να αποδειχθεί. Για τους ίδιους αυτούς λόγους η κρίση περί παράβασης των αρχών της διαφάνειας και της αμεροληψίας δεν μπορεί να αναιρεθεί ούτε από το γεγονός ότι παραδεκτή οικονομική προσφορά υπέβαλαν τελικά μόνο οι αναδειχθείσες ως επενδυτές εταιρείες».

Για να εμφανίσουν πλεόνασμα ξεπούλησαν άρον άρον τα 28 ακίνητα

Το… τραγικό είναι πως οι υποτιθέμενοι «ανταγωνιστές» στην πώληση των 28 ακινήτων, είτε είχαν είτε έχουν ως βασικό μέτοχο το Δημόσιο με την ευρεία έννοια…

Η Εθνική Τράπεζα υπήρξε η κορυφαία κρατική ελληνική τράπεζα με μετόχους ασφαλιστικά ταμεία και φορείς.

Η Eurobank έχει παραχωρηθεί στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο ήρθε στο φως της επικαιρότητας μετά το σκάνδαλο των δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (σ.σ. το οποίο υπό τη νέα του μορφή έχει συγχωνευτεί με τη Eurobank…).

Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας καλύπτει πολιτικά την πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τα όσα έχουν έρθει στη δημοσιότητα για τα δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και φαντάζομαι και για την πώληση των ακινήτων…

Βλέπετε στόχος της κυβέρνησης είναι τα έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα, ανεξαρτήτως αν για να γίνει αυτό ξεπουλιέται η δημόσια περιουσία, ενώ οι Ελληνες φορολογούμενοι θα πληρώνουν για τις επόμενες δεκαετίες.

Βλέπετε τα 28 ακίνητα του Δημοσίου που πωλήθηκαν με τις ευλογίες της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, θα εκμισθωθούν από το Δημόσιο για τα επόμενα 20 χρόνια. Δηλαδή, οι επόμενες κυβερνήσεις και φυσικά οι Έλληνες φορολογούμενοι θα πληρώσουν πανάκριβα τα νοίκια για αυτά τα ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο.

Με απλά λόγια: Ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού θέλει να εμφανίσει ότι έχει λεφτά και κέρδη (βλέπε πρωτογενές πλεόνασμα). Παραχωρεί το σπίτι του σε τοκογλύφους και παίρνει ένα ποσό. Που θα μείνει; Θα πληρώνει ενοίκιο για το σπίτι που του ανήκε. Αν δε υπολογιστούν τα ενοίκια σε βάθος 20 ετών, γίνεται αντιληπτό ότι δεν τον συμφέρει.

Με ακόμα πιο απλά λόγια: Είναι σαν να παίρνεις δάνειο για στεγαστικό δάνειο που πληρώνεις το σπίτι υπερδιπλάσιους τόκους μέχρι να το αποπληρώσεις σε 20 χρόνια.

Όμως υπάρχει μια στοιχειώδης διαφορά. Στα τραπεζικά δάνεια ο δανειολήπτης δεν είχε πριν το δάνειο δικό του σπίτι.

Στην προκειμένη περίπτωση, τα 28 ακίνητα ανήκουν στο Δημόσιο. Γιατί πρέπει να τα δώσουμε στις θυγατρικές των τραπεζών για να τα ξανανοικιάσουμε;

Μήπως μόνο και μόνο για να εμφανιστεί η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου ως επιτυχημένη, ενώ σε βάθος χρόνου οι επόμενες κυβερνήσεις θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα;

Στο ερώτημα αυτό απαντά το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ίδια απόφαση του, καθώς διαπίστωσε πως η από 18/10/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που είναι διεθνούς κύρους, δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη ως προς το αν είναι ή όχι επωφελής για το Ελληνικό Δημόσιο η όλη παραχώρηση.

Αγνωστο παραμένει αν είναι επωφελής για το Δημόσιο η παραχώρηση των 28 ακινήτων

Η συναλλαγή με τις πλειοδότριες, τη Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ και την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, συνολικού ύψους 261,3 εκατ. ευρώ, είναι άγνωστο αν είναι επωφελείς για το Δημόσιο.

Η Πρόεδρος του Ζ' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελένη Λυκεσά, και οι πάρεδροι Ειρήνη Κατσικέρη και Αριστοτέλη Σακελλαρίου αναφέρουν σχετικά:

«Κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3986/2011, όπως αναλύθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η από 18.10.2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και συνακόλουθα η απόφαση του ΔΣ του ….με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιοποίησης δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες, ως προς το αν η ελεγχόμενη συναλλαγή είναι επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, η αιτιολογία τους, όπως συμπληρώνεται από την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, περιορίζεται στη διαβεβαίωση ότι τα αξιοποιούμενα ακίνητα θα πωληθούν σε τιμή μεγαλύτερη από την αγοραία αξία τους. Πλην όμως η προκείμενη συναλλαγή είναι σύνθετη και περιλαμβάνει πέραν της μεταβίβασης της κυριότητας των πωλουμένων ακινήτων και τη δημιουργία μακροχρόνιων υποχρεώσεων και επιβαρύνσεων σε βάρος του Δημοσίου, δηλαδή τη μίσθωση ακινήτων και την καταβολή του μισθώματος και συνακόλουθα το κόστος μετακίνησης δημοσίων υπηρεσιών σε όσα από τα ακίνητα αυτά είναι κατά το χρόνο της συναλλαγής κενά, υποχρεώσεις συντήρησης, ασφάλισης κλπ. Κατά το μέρος αυτό η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί ειδική μορφή δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα, όπου το δανειακό κεφάλαιο, που αντιστοιχεί στο τίμημα της πώλησης που εισπράττει, εξοφλείται εντόκως προς τον δανειστή/αγοραστή με περιοδικές καταβολές κατά τη διάρκεια της μίσθωσης (μισθώματα/τοκοχρεολύσια). Συνεπώς, αναγκαίο στοιχείο για τον υπολογισμό του πραγματικού οφέλους που αποκομίζει το Ελληνικό Δημόσιο από την προκείμενη συναλλαγή αποτελεί η σύγκριση του κόστους του δημοσίου δανεισμού κατά το κρίσιμο διάστημα, και εν προκειμένω το προσδοκώμενο κόστος για την ελληνική οικονομία από το δημόσιο χρέος σε ποσό ίσο προς το τίμημα της πώλησης, σε περίπτωση που αυτό δεν αποσβεστεί με την καταβολή του τιμήματος της συναλλαγής, σε σχέση προς το κόστος του κατά τα ανωτέρω «ιδιωτικού δανεισμού», που αντιστοιχεί προς το συνολικό κόστος από τη μίσθωση των εκποιούμενων ακινήτων. Σχετικά συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν κατά κανένα τρόπο ληφθεί υπόψη ούτε αναφέρονται ρητά στη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ή σε άλλα έγγραφα της διαδικασίας, ώστε να αποδεικνύεται μέσω αυτών η επωφέλεια της συναλλαγής για το Ελληνικό Δημόσιο. Περαιτέρω, η σύγκριση αυτή απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις και δεν δύναται να εξαχθεί συμπερασματικά από το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων ούτε να αναπληρωθεί από το παρόν Κλιμάκιο».

Μετά από αυτήν την απόφαση μπλοκάρεται η υπογραφή των συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης των 28 ακινήτων από το Δημόσιο.

Από την πλευρά του το ΤΑΥΠΕΔ έχει προσφύγει σε βάρος της απόφασης.

Πάντως, μέχρι να εξεταστεί τελεσίδικα η υπόθεση, μπαίνει …φρένο στις ορέξεις όσων είχαν βάλει στο «μάτι» ακίνητα του Δημοσίου.

Μηνυτήρια αναφορά θα καταθέσουν Πειραιώτες δικηγόροι

Μετά από αυτήν την εξέλιξη Πειραιώτες δικηγόροι μεταξύ των οποίων ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιά και μέλος της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δικηγόρων για την Αλλαγή στο ΔΣΠ» Γιάννης Καρδαράς θα προχωρήσουν στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για την πώληση των 28 ακινήτων.

Οι Πειραιώτες δικηγόροι έχουν ξεκινήσει αγώνα ώστε να μην προχωρήσει η μεταστέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά σε ένα από τα 28 ακίνητα, στις παλιές αποθήκες του καπνεργοστασίου «Κεράνης» στο Ρέντη, καταγγέλλοντας εδώ και μήνες την… οσμή σκανδάλου.

Όπως επισημαίνουν, η μεταστέγαση στοιχίζει πολύ περισσότερα από τα κέρδη της πώλησης του ακινήτου του «Κεράνης» που πουλιέται πακέτο μαζί με 12 ακόμα ακίνητα στην «Πανγαία».

Επιπλέον, το κτήριο αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας ενός δικαστικού μεγάρου.

Σχολιάζοντας την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κ. Καρδαράς δήλωσε:

«θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για τις τυχόν ευθύνες οποιωνδήποτε ενεπλάκησαν στη μεταβίβαση των 28 ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά τους Πειραιώτες Δικηγόρους αλλά και τους πολίτες, θα ζητήσουμε διερεύνηση ευθυνών όσων συμμετείχαν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη μεταστέγαση των Δικαστηρίων στου Ρέντη και κυρίως εκείνων που δίνουν εντολές και συνεχίζουν τις εργασίες με κοστολόγιο άνω του 1.000.000 ευρώ στου ΚΕΡΑΝΗ σπαταλώντας χρήματα των Ελλήνων πολιτών μεσούσης της κρίσης για να αναδιαρρυθμιστεί ένα προορισμένο για ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ σε ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ».

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 18-1-2014 από directNEWS.gr


Τελευταίες Ειδήσεις